Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Arkivlova og helsepersonellova - ansvaret for pasientjournaler

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Arkivlova og helsepersonellova - ansvaret for pasientjournaler

Arkivlova og helsepersonellova - ansvaret for pasientjournaler

Det har i ein periode vore usemje om ein kommunelege har høve til å ta med seg pasientjournalane over i privat praksis. Helse- og Sosialdepartementet sende difor eit brev i september 2008 til Justisdepartementet for å få ei avklaring på dette. Nå er svaret kome.

I brevet frå Justis - og politidepartementet vert det m.a vist til at Arkivlova § 9 slår fast at offentlege arkiv ikkje kan avhendast. Ein kommunalt tilsett lege kan m.a.o ikkje ta med seg pasientjournalar vedkommande har ført over i privat praksis. I såfall må det klarerast av Riksarkivaren.

I Pasientjournalforskrifta § 15 står det imidlertid at ein pasient ved skifte av fastlege, kan kreve at pasientjournalen overførast til den nye fastlegen. Justis- og politidepartementet slår difor fast at kommunen pliktar å stille ein kopi av pasientjournalen til disposisjon i slike tilfelle.

Dersom kommunen avslutter sin legeaktivitet kan verksemda si leiing avgjere at pasientjournalane skal overførast til anna verksemd dersom ikkje pasienten motset seg det. Kommunen og ein allmenpraktiserande lege i kommunen skal då kunne avtale at vedkommande lege får kopi av journalane.

Brevet frå departementet avsluttar med å gjenta at § 9 i Arkivlova i utgangspunktet utelukker at pasientjournalar vert overført på ein slik måte at dei ikkje lenger finst i kommunen sitt arkiv.

Departementets konklusjon er i tråd med både Riksarkivet og IKA Møre og Romsdal sitt syn.

Heile brevet frå Justis- og politidepartementet kan du lese
her

Brev frå Riksarkivet til dei kommunale arkivinstitusjonane kan du lese her


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]