Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Overformynderiet omorganiserast- Kva gjer vi med arkiva?

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Overformynderiet omorganiserast- Kva gjer vi med arkiva?

Overformynderiet omorganiserast- Kva gjer vi med arkiva?

I samband med verjemålsreforma går overformynderiet frå å vere ei kommunal oppgåve, til å bli ei statleg oppgåve. Dette skjer 1.juli 2013.

Det tyder at dei kommunale overformynderiarkiva straks skal avsluttast og avleverast til depot ihht. Arkivforskrifta §5-3.

IKA ynskjer å bistå kommunane i arbeidet med å avslutte og avlevere arkivet etter de kommunale overformynderia. I første omgang vil vi derfor sende ut eit brev til kommunane, kor vi ber dei om å gje oss eit mest mogeleg presist oversyn over kva arkivseriar overformynderiet sit med. Deretter vil vi lage ein instruks på korleis ordningsarbeidet skal utførast av kommunen.

I tillegg vil tilsette frå IKA vere tilstade på dei fire regionale informasjonsmøta til Fylkesmannen denne månaden. To av desse møta er gjennomført, og det møtet er en 16.oktober i Kristiansund. Det siste møtet er i Molde den 19. oktober.

Du kan finne meir informasjon om verjemålsreforma på heimesidene til Fylkesmannen:
http://www.fylkesmannen.no/enkel.aspx?m=69565


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]