Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Eldre arkiv

 

Ordning av arkiv etter 1965

Arkivserienøkkel

Alle arkivskaparar

Ordforklaringar

Eldre arkivnøklar

Om arbeidet med eldre arkiv

Arkivdatabase

Arkivskapar- historikk

Kommune- historikk

Eldre arkiv

IKA Møre og Romsdal tek på seg å ordne, registrere, katalogisere og gjere tilgjengeleg det eldre arkivmaterialet til kommunane.
Ved å gå inn på vala i menyen til venstre kan de lese meir om dette arbeidet. De kan også søkje i arkivkatalogar, lese om kommunehistorikken i fylket og om dei ulike arkivskaparane.
I tillegg legg me jamleg ut smakebitar frå arkiva.

Offentlege og private arkiv utfyller einannan

I seinare år har ein vorte meir oppteken av at ein ikkje berre skal ta vare på arkivmateriale etter offentlege arkivskaparar, men også etter dei private verksemdene i samfunnet. Dette for å kunne danne seg eit fullverdig bilete av fortida. Men dette er ikkje nye tankar. Magistraten i Ålesund var inne på det same allereie i 1905.

Les meir...

Arkivmateriale som kjelde til fortida

I samband med Arkivenes dag hadde IKA Møre og Romsdal ein kronikk på trykk i Sunnmørsposten. Du kan lese heile kronikken på internett.

Les meir...

Rottekrignemnda i Surnadal.

Ein kjem over eit rikt utval arkivskaparar når ein arbeider med eldre, kommunale arkivkjelder. Av dei mest særmerkte arkivskaparane IKA Møre og Romsdal har kome over her i vårt fylke, kan me nemne rottekrignemnda i Surnadal.

Les meir...

Autorisasjon av protokollar

Når me i IKA skal ordne, registrerte og katalogisere dei eldre arkivsakene i ein kommune, byrjar me med å identifisere protokollane. Til dette kan eventuelle autorisasjonar vere til god hjelp.

Les meir...

Om utskjenking av øl og vin

Både på 1800- og 1900-talet har fråhaldssrørsla stått sterkt i Møre og Romsdal. Mellom anna var kring 20 % av folket i fylket medlem av ein av dei mange fråhaldsorganisasjonane kring 1920. Her kan de lese eit brev totalavholdslaget i Vestnes sende til formannskapet i 1891.

-

Les meir...

Ordensreglar i Vestnes frå 1899

Dei siste par åra har IKA lagt ned ein del arbeide på å ordne, registrere og katalogisere det eldre kommunale arkivmaterialet frå Vestnes og tidlegare Tresfjord kommune i Romsdal. Som eit døme på kva ein kan kome over i dette materialet, har eg funne fram eit brev som vart sendt til heradstyret i Vestnes i 1899.

Les meir...


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]