11.02.2020

Handsaming av personopplysningar

20. juli 2018 trådde ny lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) i kraft. I samband med ikraftsetjinga vart EU si personvernforordning [GDPR] gjort til norsk lov gjennom ei inkorporasjonsbestemming. Personopplysningsregelverket stiller ei rekke krav til verksemda si handsaming av personopplysningar, og legg vekt på registrerte personar sine rettar i forhold til handsaming av slike opplysningar. Formålet med regelverket er å hindre krenking av personvernet for den enkelte ved handsaming av personopplysningar, skjerming av den registrerte mot ulovleg administrativ bruk og sikring av informasjon med potensiell rettsleg eller annan verdi.

I følgje personvernregelverket har ikkje den behandlingsansvarlege høve til å lagre personopplysningar lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlinga. Personopplysningar som ikkje kan slettast, skal oppbevarast i samsvar med dei retningslinene som er gitt i Arkivlova med forskrifter. IKA Møre og Romsdal har i selskapsavtalen forplikta seg til å vere depotinstitusjon for medlemskommunane sitt personregistermateriale.