16.05.2014

Konsesjon og meldeplikt

Den gamle Personregisterlova kravde at ein søkte konsesjon for oppretting av personregister. Etter Personopplysningslova skal det i utgangspunktet søkast konsesjon for å handsame sensitive personopplysningar, men fleire unntaksreglar medfører at svært få slike register i kommunane treng konsesjon. I staden vil det vere meldeplikt for slike register. Dette inneber at ein gjev Datatilsynet melding om rutinar og ansvar knytt til bruken av personopplysningane. Det skal sendast melding til Datatilsynet kvart tredje år, jfr. POL § 31.