Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Nyhende

Kontaktkonferansen 2014 i Kristiansund

IKA Møre og Romsdal ynskjer velkomen til Kontaktkonferansen 27.-28.mai 2014 i Kristiansund.

Les meir...

Underskriftskampanje anno 1917 - Forbod mot snop!

Det er helg! No er det tid for kos! Med snop, god mat og god drikke! Og kanskje ein sigarett eller ein ekstra pris snus?

Les meir...

Nye rutiner for ordning og avlevering

Før ordningsarbeidet tek til:

Før de startar ordning- og registreringsprosessen, ynskjer vi at kontaktpersonen vår i kommunen dykkar sender postmottaket fylgjande informasjon:

Les meir...

Juleferie hjå IKAMR

IKAMR held stengt frå og med mandag 23. desember til og med onsdag 1. januar 2014. For førespurnader som ikkje kan vente kontakt Arnt Ola Fidjestøl på 971 88 903.

Les meir...

IKAMR ønskjer alle ei god jul og eit godt nytt år!

IKAMR ønskjer alle ei god jul og eit godt nytt år!

Les meir...

Ta deg ein tur til IKA på laurdag kl.13-16

IKA Møre og Romsdal ønsker alle hjarteleg velkomne til Arkivdagen 9.november 2013! Denne laurdagen opnar arkivet dørene for publikum og har eit innhaldsrikt og spanande program å presentere.

Sjå programmet her.

Les meir...

Arkivdagen laurdag 9.november 2013

IKA Møre og Romsdal vil ønske alle hjarteleg velkomne til Arkivdagen 9.november 2013! Denne laurdagen opnar vi dørene for publikum og har eit innhaldsrikt og spanande program å presentere.

Les meir...

Nye nettsider under arbeid

IKA Møre og Romsdal jobbar med å utvikle nye nettsider! Eit spennande arbeid, som vi vonar skal munne ut i ein betre nettstad som er intuitiv å finne fram på, og informativ for både eigarkommunane våre og andre gjestar. Idag finn du ein del utdaterte opplysningar her, men all kontaktinformasjon er gjeldande. Tidspunkt for lansering? Ved utgongen av året!

Les meir...

Redusert kapasitet på IKA

Det vert redusert kapasitet 10. - 13. september 2013 då dei fleste av IKA sine tilsette er på KAI-konferanse i Balestrand i Sogn og Fjordane.

Les meir...

Redusert kapasitet i Juli

IKA Møre og Romsdal vil vere operativt i heile juli. Kapasiteten vil imidlertid vere lågare enn i året ellers grunna ferieavvikling.

Les meir...

Kontaktkonferansen 2013 presentasjoner og evalueringsskjema

Takk for engasjement og positiv deltaking på kontaktkonferansen 2013.

Vi prøver å gjere konferansen til ei nyttig og hyggeleg oppleving for deltakarane. Tema, innhald, foredragshaldarar og form på konferansen er vesentlege faktorar som vi gjerne vil høyre di meining om.

Mange leverte skjema med evaluering på konferansen. Dei andre ber vi om å nytte vedlagde skjema og sende til oss elektronisk. Di meining er viktig for at vi kan skape ein god konferanse neste år. Den blir i Kristiansund.

Vi har fått eit spennande framlegg på den sosiale delen som vi vil følgje opp: Deltakarane blir bedne om å stille med innslag til kvelden før/under/etter middagen! Send oss dine meiningar om årets konferanse, og så treffest vi til neste år!

Les meir...

Redusert service på heimesidene til IKA Møre og Romsdal

IKA Møre og Romsdal arbeider for tida med å få seg nye heimesider. Difor har vi pr. dato noko redusert aktivitet på heimesidene våre. Dette vil betre seg betrakteleg når dei nye sidene er på plass.

Les meir...

Redusert kapasitet

Det vert noko redusert kapasitet 17.- 19 april, då mange av IKA sine tilsette er opptekne med det 6. Norske Arkivmøte som går av stabelen i Ålesund dei dagane

Les meir...

Haram kommune avleverer arkiv

Kommunane står i kø for å avlevere arkiv til IKA Møre og Romsdal sine arkiv i Ålesund. 4. desember var det Haram kommune sin tur. Alt det eldre arkivmaterialet som har stått plassert på Vatne, er nå avlevert til IKA sitt nye magasin i Kirkegt. 40.

Rundt 80 flyttekassar med gamle protokollar og korrespondanse heilt attende til tidleg 1800-talet var noko av det som vart levert.

Les meir...

Nytt Arkheion på veg

Nytt Arkheion er på veg ut til medlemskommunane.

Du kan snikkikke litt her.

Les meir...

Avlevering frå Tingvoll kommune

13 november, tok vi imot ei ny avlevering av arkiv til vårt nye magasin. Denne gongen var det Tingvoll kommune som stod for tur. Arkivleiaren i Tingvoll kommune, Greta Bårdsen, har organisert ein stor og omfattande ordnings- og registreringsjobb. I går fekk vi på IKAMR sjå resultatet av arbeidet. Nærare 300 boksar blei satt opp i vårt depot.

Les meir...

Endeleg er arkivmeldinga her!

Fredag 9. november vert Arkivmeldinga presentert av Kulturminister Hadia Tajik på ei pressekonferanse på Riksarkivet. Dette har vi venta lenge på. Forhåpentleg vis vil meldinga vere tilgjengeleg på Kulturdepartementet sine sider her.

Les meir...

Ordførararen leverer arkiv!

5. november kom den første avleveringa til vårt nye magasin i Kirkegt. Det nye magasinet rommar i overkant av 6000 hm, og Gjemnes kommune vart den første kommunen til å avlevere, og nå står kommunane i kø. Tingvoll, Rauma, Ålesund, Haram og Ørsta er neste kommunar ut.

Men først var altså Gjemnes kommune. Arkivleiaren, Liv Holten, hadde fått med seg ingen ringare enn ordføraren, Odd Steinar Bjerkeset, som sjåfør og sjauar i samband med avleveringa. I forkant ei smørblid og nøgd Vibeke frå IKA Møre og Romsdal.

Les meir...

Overformynderiet omorganiserast- Kva gjer vi med arkiva?

I samband med verjemålsreforma går overformynderiet frå å vere ei kommunal oppgåve, til å bli ei statleg oppgåve. Dette skjer 1.juli 2013.

Det tyder at dei kommunale overformynderiarkiva straks skal avsluttast og avleverast til depot ihht. Arkivforskrifta §5-3.

Les meir...

Maria Fausa Breyholtz sluttar hjå IKA

Maria Fausa Breyholtz hadde sin siste arbeidsdag hjå IKA Møre og Romsdal 28. september. Då har ho arbeidd hjå oss i 6 1/2 år. Dermed mister IKA ein dyktig og godt likt medarbeider, medan Sunnmøre politidistrikt får ein tilsvarande.

IKA ynskjer Maria lukke til vidare!

På biletet til høgre ser vi Maria på veg ut frå IKA Møre og Romsdal.

Les meir...

Det nye magasinet tek form

I desse dagar vert IKA si magasinutviding sluttført. Det femner om dryge 6000 hm, der 5000 av desse allereie er bestilt. På biletet til høgre ser vi ei blid Vibeke Lunheim konstatere at trailarane frå Danmark innheld det dei skal.

Les meir...

Redusert kapasitet på IKA 19.- 21.september.

Fem av dei tilsette reiser på den årlege kommunearkivkonferansen som i år er på Kongsberg. Til å halde fortet i Ålesund er Maria, Kristian og Jan.

Les meir...

Arkivarstillingar hjå IKA Møre og Romsdal

To ledige arkivarstillingar hjå IKA Møre og Romsdal. Ein med hovudvekt på arbeid med personregister og ein med hovudvekt på arbeid med eldre arkiv.

Utlysingstekst

Les meir...

Rosene som aldri døyr

Du huskar heilt sikkert kva du gjorde, kva du tenkte og kor du var 22.juli i fjor.

Mykje har skjedd på eitt år. Månedane som har gått har gitt ein form for distanse og setter hendingane i perspektiv. Gradvis trer 22.juli og dagane som gikk inn i ei historisk ramme.

Les meir...

Kontaktkonferansen 2012 i Molde

IKAMR avvikla den årlege konferansen 21.- 22. mai. Vi er stornøgde med å ha samla over 100 deltakarar frå nesten samtlege kommunar i fylket. Vi hygga oss stort, og vi vonar at deltaktarane gjorde det samme.

Evalueringsskjema

Under har vi lagt ut bildemontasje og foilane frå konferansen.

Les meir...

Personnummer som arkivkode er lovleg. Datatilsynet har omgjort sitt vedtak

Datatilsynet har omgjort sitt vedtak som krevde at Lindesnes kommune måtte avvikle bruken av personnummer som arkivkode.

Etter at kommunen sjølv, IKA Vest Agder og Riksarkivet protesterte på dette, har Datatilsynet nå omgjort sitt vedtak. Les omgjeringsbrevet og meir om saka på IKA Vest Agder sine sider her.

Les meir...

Skada arkiv frå Norddal kommune

Fredag før påske reiste Arnt Ola Fidjestøl og Vibeke Solbakken Lunheim til Norddal for å bistå med grovordning og nedpakking av arkiv som skulle til Polygon til reinsing.

Les meir...

Dette gleder ein arkivar!

Kristian Hove kom over denne teksten i samband med ordning av Fræna kommune sitt saksarkiv. Den låg på ei sak om internkontroll-rutinar på teknisk etat i kommunen.

"Skriv ned det du gjør
Gjør det du har skrevet
Skriv at du har gjort
det du har skrevet at du gjør"

Det er nærmast slik at ein vert rørt. Einaste ein kanskje kunne tenkt seg er ei femte linje: "Legg skrivet i arkivet slik at andre kan lese det du har skrevet"

Les meir...

Representantantskapsmøte 2012

25. april 2012 på Vestnes Fjordhotell kloka 11:00

Les meir...

Formannskapslovene 175 år

Den 14. januar 2012 er det 175 år sidan formannskapslovene blei vedtatt. Dette la grunnlaget for ei eineståande utvikling av velferd og lokalt sjølvstyre.

Les meir...

Nye K-kodar

Kommuneforlaget har kome ut med ein revisjon av K-kodenøkkelen-

Dette er den sjuande revisjonen av nøkkelen som kom i første utgåve i 1989. Endringane er som vanleg gjort med bakgrunn i innspel frå kommunar, fylkeskommunar og interkommunale arkiv. I tillegg kjem nye lovpålagte oppgaver.

Les meir...

Endringar i offentleglova

16. desember 2011 kom det nokre endringar i offentleova. Desse er som følgjer:

§ 25. Unntak for tilsetjingssaker, lønnsoppgåver m.m.

4. ledd: Lønnsoppgaver o.l. kan nå unntakast frå offentlighet. Unntaket gjeld ikkje brutto utbetalingar som kan bli gitt ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.

§ 26. Unntak for eksamensdokument, forskingsopplysningar og fødselsnummer m.m.

5. ledd: Fødselsnummer og nummer med liknande funksjon kan nå unnatkast frå offentlegheit.

Les mer på Regjeringa si heimeside her.
.

Les meir...

Mellombels godkjente Noark 5-løysningar

No har Riksarkivet lagt ut ei liste over dei 14 systema som har fått mellombels godkjenning etter Noark 5-standarden.

Les meir...

Kommunalt sjølvstyre og John Neergaard

Rindalingen/Gjemnesingen/Surnadalingen John Neergaard stod i spissen når formannskapslovene vart vedtatt i Stortinget i 1837. Han skreiv også skriftet Olaboka som først kom i 1830 og sist vart opptrykt av Rindal kommune i 2011.

Les meir...

Besøk frå Sverige

I dag har Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKA) hatt besøk frå byarkivet i Gävle, Sverige. Eva Lindelöw Sjöö frå byarkivet og Lisbeth Forslund frå det kommunale biblioteket (underlagt byarkivet). Maria Fausa Breyholtz og Vibeke Lunheim hjå IKA gav dei to damene ein rundtur i lokala våre.

Les meir...

Tilsetjingskontrakter - papirunderskrift eller ikkje?

På førespurnad frå Ålesund kommune har IKA Møre og Romsdal undersøkt krava til oppbevaring av original papirunderskrift på tilsetjingskontrakter. Bakgrunnen for førespurnaden var at KS advokatane sterkt tilrådde at desse vart tekne vare på i papirform. IKA tok kontakt med Riksarkivet og dei har nå svart. Deira svar ligg tett opp til KS advokatane si tilråding. Dei meiner kommunane bør gjere sjøvstendige vurderingar av alle dokumenttypar når det kjem til i kva grad dei skal takast vare på i papirbasert eller elektronisk form.

Les meir...

Krav til lim og klebestoff til etikettar.

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKA) får stadig forespurnader vedrørande lim til etikettar ved ordning av personregistermateriale. Problema med å finne fram til egna lim og få festa etikettar på ein tilfredsstillande måte er av praktisk art. Det må være ein lim som sit godt, og ikkje løsnar etter nokre år. Samstundes skal den ikkje avgi giftige avgassar som påverker klimaet i magasina.

Les meir...

Minner frå 22. juli

IKAMR vil ta ansvar for helsingar og minner om tragediane 22. juli.

Les meir...

Folketeljing i Ålesund 1825

Namn, yrke, kjønn og omtrentleg alder på alle som budde i Ålesund i 1825 er tilgjengeleg på Digitalarkivet.no.

Les meir...

URD tilgjengelig som åpen kildekode

Oslo kommune Kulturetaten har nå frigitt URD som åpen kildekode. For IKAMR og våre medlemskommuner betyr dette at denne løsninga kan benyttes vederlagsfritt blant annet til formidling av deponerte og avleverte elektroniske sak-arkiv og fagsystemer.

Les meir...

Arkivlova og helsepersonellova - ansvaret for pasientjournaler

Det har i ein periode vore usemje om ein kommunelege har høve til å ta med seg pasientjournalane over i privat praksis. Helse- og Sosialdepartementet sende difor eit brev i september 2008 til Justisdepartementet for å få ei avklaring på dette. Nå er svaret kome.

Les meir...

Stor aktivitet på lesesalen

Sjølv om det er sommar er det stor aktivitet på lesesalen vår. I går hadde vi besøk av fire damer, som var interessert i å kikke i det eldre arkivet til Rauma og Ålesund kommune. Ein mann var også interessert i arkiv som kunne fortelje om meieriet på Vigra.

Les meir...

Digitalisering av møtebøker

IKA Møre og Romsdal har i samarbeid med SEDAK (Senter for digitalisering av kulturarven) ein ambisjon om å få samtlege møtebøker for kommunestyra i 1914 digitalisert og tilgjengeleggjort på internett. På den tida eksisterte det 63 kommunar i fylket vårt. Til nå er 56 protokollar digitalisert.

Les meir...

Kontaktkonferansen 2011 - Presentasjonane er lagt ut

Du finn presentasjonane nytta på årets konferanse under "Les meir..."

Les meir...

Kontaktkonferansen 2011 i Kristiansund

Kontaktkonferansen er ein viktig møteplass for dei som har arkivrelatert arbeid i kommunane og fylkeskommunen. Konferanse nummer elleve er i Kristiansund onsdag 25. og torsdag 26. mai.
Vi i IKA Møre og Romsdal gler oss til å sjå deg på Quality Grand Hotel Kristiansund på ei matnyttig og interessant samling.

Program

Omtale

Evalueringsskjema

Liste over påmeldte

Les meir...

Jentene på IKAMR deltok på jentebølga i Ålesund

Heile 2216 jenter satt sitt preg på gatene i sentrum av Ålesund torsdag 9.juni 2011. Av desse stilte to jenter frå IKA Møre og Romsdal.

Les meir...

Redusert kapasitet

Som følgje av den årlege kontaktkonferansen blir det redusert kapasitet på IKA 25. og 26. mai 2011.

Les meir...

Ny utgåve av Arkheion

Årets fyrste Arkheion er ferdig trykt og på veg ut til våre eigarar. Klarar du ikkje å vente til du har fått tidsskriftet i posten kan du trykke her.

Les meir...

Riksarkivet sine bevaringsvedtak på nett

Riksarkivet har i desse dagar lagt ut alle sine bevaringsvedtak på nett. Dvs. de har lagt ut eit register over vedtaka. Ynskjer du å sjå sjølve vedtaket sender du ein e-post til Riksarkivet.

Du kjem til vedtaka ved å klikke her.

Les meir...

Registrering av Fræna sitt saksarkiv i ASTA

Kvar femte uke får IKA Møre og Romsdal besøk av Kristian Hove. Til dagleg studerar han arkivfag på høgskulen i Oslo.

Les meir...

Riksarkivet kartlegg arkivstoda i kommunane, men det er ikkje første gong...

Riksrevisjonen påpeikte hausten 2010 store manglar i sin forvaltningsrevisjon på arkivområdet i offentleg sektor. Med bakgrunn i dette har Riksarkivet satt igang eit kartleggingsarbeid. Dette har ført til at samtlege kommunar fekk frist til 10. januar å svare på eit kartleggingsskjema frå Riksarkivet vedkommande arkivsituasjonen i kommunen. Dette er imidlertid ikkje første gongen Riksarkivet gjennomfører ei slik kartlegging.

Les meir...

Hjelp til Ålesund i 1904

Bergen Byarkiv sit med interessant materiale for sunnmøringen og først og fremst ålesundaren. Eit av arkiva dei har i samlinga si er arkivet etter Ålesundskomiteen. Fire dagar etter at Ålesund brann oppretta Bergen formannskap ein komite, Ålesundskomiteen, som hadde som formål å foreta utbetaling og ellers bidra med hjelp til dei som hadde blitt ramma av brannen. I arkivet til denne komiteen kan ein følgje hjelpearbeidet dag for dag. Våre kollegaer i Bergen Byarkiv har peikt ut eit dokument frå dette arkivet som månadens dokument i januar.

Les meir...

Kontaktkonferansen 2011

Set av datoane: Onsdag 25. torsdag 26. mai i Kristiansund på Quality Hotel Grand.
Kontaktkonferansen for arkivmedarbeidarar i kommunar og fylkeskommunen. Program og andre opplysningar kjem. Vi tar gjerne imot ønskje om tema og førehandspåmeldingar på postmottak@ikamr.no

Les meir...

Syvde heiter Syvde

Det har dei seinare åra vore ein diskusjon kring stadnamnet Syvde i Vanylven kommune. Ein har oppdaga at det ålment nytta namnet Syvde er blitt til Syvden i det offisielle stadnamnregisteret til Statens Kartverk. Det som har satt igang diskusjonen er at lokalbefolkninga i stadig større grad ser namnet Syvden nytta på sentrale nettstader på internett som ei følgje av dette. Dette vil dei ha slutt på. Ei underskriftskampanje, Syvde heiter Syvde, vart satt igong i 2007 og hausten 2010 innstilte eit samla kommunestyre på at stadnamnet Syvden skulle endrast til Syvde i alle samanhengar, likeså skulle fjordnamnet stadfestast til Syvdefjorden. I løpet av våren kjem truleg avgjerda frå Kartverket. Stadnamn engasjerer og det har det alltid gjort. Dette er ikkje første gongen politikarar i Vanylven innstiller på namnet Syvde.

Les meir...

IKAMR åpningstider jula 2010

IKA Møre og Romsdal er stengt juleaften og nyttårsaften 2010. I tillegg blir det nedsatt bemanning i romjula, på grunn av ferieavvikling. Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!

Les meir...

Arbeidet med revisjon av bevarings- og kassasjonsbestemmelsane endeleg igang!!

Endeleg er det klart for revisjon av bevarings- og kassasjonsbestemmelsane.

Riksarkivet er prosjekteigar. Prosjektet er delt i to delprosjekt, eit for statleg sektor og eit for kommunal sektor.
Arnt Ola Fidjestøl frå IKA Møre og Romsdal er utnemnt som KS-representant i delprosjektet for kommunal sektor. Første møtet er 14. desember i år, og ein reknar å sluttføre prosjektet i løpet av 2011.

Les meir...

Ny utgåve av Arkheion

Årets siste Arkheion er nå ferdig trykt og på veg ut til våre eigarar.

Tidsskriftet har også denne gongen eit vidt spekter med tema:
• Sosiale medier- en ny utfordring for arkivarer?
• Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjenliggjøre arkivene i kommunal sektor
• Utdanning for arkivyrket
• Nødvendig modernisering for en digital hverdag- Nittedal kommune med ny IT-løsning for sak/arkiv

Les meir...

Uttrekk av elektroniske systemer til IKAMR

IKAMR holder på med en gjennomgang sammen med våre kommuner og fylkeskommune på både aktive og utgåtte elektroniske systemer. For å kvalitetsikre videre kommunikasjon om elektroniske systemer ber vi alle arkivledere, arkivmedarbeidere, IKT-ledere og IKT-medarbeidere som er involvert i behandling av de elektroniske systemene om å registrere sin kontaktinformasjon her.

Les meir...

Arkivplanveke i Møre og Romsdal

25. oktober representerer startdato for ei nyvinning ved IKA Møre og Romsdal. Vi veit at arbeidet med arkivplanen ofte vert nedprioritert i høve til andre preserande oppgåver i det daglege. Difor har vi definert veke 43 som arkivplanveke.

Les meir...

Skattelistene frå Bremsnes kommune i 1907

19.oktober i år blei skattelistene frå 2009 lagt ut på internett, slik at den som vil kan søke informasjon om kor mykje naboar, arbeidskollegaer, vener, familie og kjendisar tener.

Les meir...

Risiko for store dokumentasjonstap i kommunal sektor

Riksrevisjonen si undersøking av arbeidet med å sikre og gjere tilgjengeleg arkiva i kommunal sektor vart overlevert Stortinget 8. september 2010. Riksrevisor Jørgen Kosmo seier at uerstatteleg materiale har gått tapt og står i fare for å gå tapt.

Les meir...

Undervisninga stinka!

Dagens samfunn stiller høge krav til undervisningslokale. I dag meinar ein at eit godt inneklima og god boltreplass er viktige føresetnadar for god helse og læringsmiljø.

Les meir...

Stillingsutlysning daglig leder KDRS

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter (KDRS) skal etableres i Trondheim. I den anledning søkes det etter daglig leder for virksomheten. Ressurssenteret skal bistå medlemmene med håndtering av elektroniske og digitaliserte arkiv gjennom rådgiving og utvikling av løsninger.

Les meir...

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter etablert!

Onsdag 19. mai underteikna IKA Møre og Romsdal og fire andre kommunale arkivinstitusjonar stiftelsesdokumentet for Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter (KDRS).

Les meir...

Kontaktkonferansen 2010 - Bilete og presentasjonar frå konferansen lagt ut!

Den 28 og 29 april arrangerte IKA Møre og Romsdal den årlege kontaktkonferansen på Radisson Blu hotell i Ålesund. Konferansen var den tiande i rekka, og det var godt oppmøte. I overkant av 100 deltakarar møtte. Vi i IKA Møre og Romsdal er også i år svært nøgde med at nesten alle kommunane i fylket var representert.

Les meir...

IKAMR deltar i DIAS-prosjektet med Riksarkivet

IKA Møre og Romsdal deltar sammen med andre KAI (kommunearkivinstitusjoner) i prosjektet DIAS (digital arkivpakkestruktur). Prosjektmål er å definere en omforent norsk arkivpakkestruktur.

Les meir...

Ny utgåve av Arkheion!

No er ei ny utgåve av Arkheion tilgjengelig på nett.

På www.arkheion.no finn du både det nye og eldre utgåver i pdf format.

Arkheion er eit medlemsblad for dei kommunale arkivinstitusjonane i Noreg og tar sikte på å vere eit fagtidsskrift for den kommunale arkivsektoren.

Les meir...

Redusert kapasitet

Som følgje av den årlege kontaktkonferansen blir det redusert kapasitet på IKA 28. og 29. april 2010.

Les meir...

Kontaktkonferansen 2010 i Ålesund

Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal har gleda av å ynskje velkomen til den tiande kontaktkonferansen på Radisson Blu Hotel, Ålesund onsdag 28. - torsdag 29. april 2010.

Program

Evalueringsskjema

Liste over påmeldte

Les meir...

Riksarkivet med rettleiar om arkiv i interkommunale samarbeidsorgan

Riksarkivet har gitt ut ei rettleiing i dokumenthandtering og arkivhald i interkommunale samarbeidsordningar. Formålet er å sikre at arkiva etter kommunale samarbeidsordningar ivaretek både innsynsbehov, administrative behov og forskningsmessige og kulturelle behov også etter at samarbeidsordninga er avlsutta eller arkivet ikkje lenger er i aktiv bruk.

Rettleiinga ligg
her.

Les meir...

Rettleiar til offentleglova klar.

Justisdepartementet har nå utarbeidd ein endeleg versjon av rettleiing til offentleglova. Den bør alle som arbeider med arkiv setje seg inn i.

Du finn den her.

Les meir...

Avlevering av eldre kommunale arkiv 2009

I 2009 opna IKAMR eit nytt depot, og vi utvida såleis depotkapasiteten med ytterlegare 3479 hyllemeter. Dette vil sei at vi til saman har ein magasinkapasitet på nærare 9000 hyllemeter.
29 kommunar inkludert Møre og Romsdal fylke har nå depotavtale hos oss.

Les meir...

God jul og godt nyttår!!

IKA Møre og Romsdal ynskjer sine eigarar og samarbeidspartnarar ei retteleg god jul og eit godt nyttår!!

Måtte det komande året vere like interessant og utfordrande som det året vi er i ferd med å legge bak seg.

IKA Møre og Romsdal vil vere bemanna samtlege dagar i romjula, men med redusert bemanning. Så ver tolmodig om vi ikkje tek telefonen med ein gong:)

Les meir...

Kurs via Skype

14. desember var styrarar i dei kommunale barnehagane i Orkidè-område samla på gamle Frei rådhus i Kristiansund. Bakgrunnen for samlinga var retningslinjer for dokumenthandsaming innanfor fagsystemet Visma sitt Oppvekst-barnehage og hovudsystemet ePhorte frå Ergo.

Les meir...

Arkheion med ny webside

På den nye websida finst alt som var på den gamle websida, men meir til. Det vert nå lagt ut tre hovedartiklar i fulltekst frå kvart nummer.

Les meir...

Elevlister er offentlege dokument

På bakgrunn av ei henvending frå Datatilsynet slår Politi- og justisdepartementet, fast at elevlister er offentlege dokument, omfatta av hovudregelen om innsynsrett etter offentleglova. Dette vert slått fast i brev 18. juni 2009.

Les meir...

Deponering av personregister- Positiv effekt på kursrunde.

I september 2007 gav Ika Møre og Romsdal tilbod til samtlege medlemskommunar om kurs i handtering og avlevering av personregistermateriale. Målet med kursa var å bevisstgjere dei ansatte i helse og omsorg- og undervisningsetatane om ansvaret og muligheitane dei står ovenfor. Dette førte til ei vesentlig auke i deponering av denne typen arkivmateriale.

Les meir...

Godkjenningsprosedyre for Noark 5 klar

Noark 5 standarden er den arkivstandarden norsk forvaltning skal halde seg til ved nyutvikling av system som produserer arkivdokument.

Les meir...

Riksarkivaren publiserer ArkN4 for kontroll av Noark 4 uttrekk

Riksarkivaren har frigitt programverktøyet ArkN4 som skal brukes til test av Noark 4 uttrekk, dvs. avleveringer som skal følge spesifikasjonene i Noark 4-standarden.

IKA Møre og Romsdal er allerede i gang med å installere og teste ArkN4 som da videre vil bli brukt til å teste avleverte Noark 4-systemer fra kommunene i Møre og Romsdal.

Les meir...

Kontaktkonferansen 2009 på Åndalsnes

Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal har gleda av å ynskje velkomen til den niande kontaktkonferansen på Grand Hotel Bellevue, Åndalsnes onsdag 13. - torsdag 14. mai 2009.

Program

Påmeldingsskjema

Les meir...

Luftas rotter – om kråkekrigen i Noreg.

Åra etter andre verdskrig var ei vanskelig og turbulent tid i Norge. Det var viktig å kjempe mot krefter som sto i vegen for den økonomiske gjenreisinga. I denne samanheng var rotter og kråkefuglar eit stort problem som måtte eliminerast.

Les meir...

Samanslåing av barnevernstenestene.

Barneverntenestene i Norddal, Stordal, Skodje og Ørskog kommunar blir slått saman hausten 2009. Vertskommunen blir Skodje. 9 representantar frå desse kommunane var samla til møte hos IKA 13. februar for å gå gjennom praktisk handtering av arkiva før, under og etter samanslåinga. Maria Fausa frå IKA var arrangør av møtet som tok føre seg både elektroniske arkiv og papirarkiv.

Les meir...

Nye registreringar i 2008 på nett

IKA Møre og Romsdal har lagt ut nye registreringar for 2008 på nettet. Det var registrert om lag 98 nye arkivskaperar i 2008 og det samla talet på arkivskaperar er om lag 2078 pr.31.12.2008.

Les meir...

IKA-prosjektet bergar historiske dokument frå Johan E-reiarlaget!

Mot ein liten årleg medlemskontingent får kommunane tilgang til lagerplass og registrering hos IKA. No blir dette arbeidet utvida til også å gjelde private arkiv - og det var i den samanhengen prosjektleiar Gunnar Morsund var på Hareid.

Les meir...

Møre og Romsdal Arbeiderparti skriv historie

Arbeiderpartiet sin fylkessekretær, Egil Ekhaugen, hadde kalla inn fire partiveteranar til møte på IKAMR sitt kontor 24. oktober for å drøfte skriving av historien til Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal.

Les meir...

IKA og Fylkesbiblioteket samlokaliserte

I oktober flytta Fylkesbiblioteket inn i Kirkegt. 10 i etasjen over IKA Møre og Romsdal. IKA og Fylkesbiblioteket har samarbeid godt over fleire år fram til nå, og samarbeidet vil ikkje verte mindre av dette.

Les meir...

Den nye offentleglova - Nå er ho vedteken!!

Regjeringa fastsatt den nye offentleglova i statsråd 17.10. Ho tek til å gjelde f.o.m 01.01.2009.

Alt om dette finn du her.

Les meir...

Sunnmørsposten med interessant leiar om journalføring

I den pågåande konflikten mellom Stranda kommune sin rådmann og ordførar har Sunnmørsposten ein veldig interessant og god leiar som tek føre seg kommunane sine journal- og arkiveringsplikter.

Les meir...

Kurs i handtering og avlevering av personregistermateriale (Foilar)

Vi er nå ferdige med den første kursrunda vedrørande handtering og avlevering av personregistermateriale. Heile 13 kurs er blitt halde i April/Mai for 10 forskjellige kommunar.
Vi håper at dette har vore med på å skape ei økt forståing for dette temaet, samt styrka samarbeidet mellom IKA og de tilsette ute i kommunane.

Foilane til kurset finn du her. Dei vil også bli lagt inn under mappa ”personregister” på våre heimesider.

Les meir...

Kontaktkonferansen 2008

Den 26.- og 27. mai arrangerte IKA Møre og Romsdal den årvisse kontaktkonferansen i Kristiansund. I år var det 112 deltakarar noko vi i IKA er svært godt nøgde med. Vi er også nøgde med at nesten alle var tilstades begge dagane og at nesten alle kommunar i fylket var representert. Under finn du ei nettutstilling med bilete frå konferansen samt presentasjonar som er nytta under foredraga. Vi sjåast på kontaktkonferansen neste år i Romsdal, truleg i Molde.

Heile artikkelen med nettutstilling/bilete og presentasjoner.

Les meir...

IKA stengt 26.- og 27. mai

IKA sine medarbeidarar arrangerer kontaktkonferanse i Kristiansund 26.- 27. mai. Dersom du ynskjer å nå tak i oss kan du ringe mobiltelefonnr. til kvar enkelt tilsatt (sjå under tilsette i venstremargen) eller ringe hovudnummeret som er satt over til Maria Fausa.

Les meir...

Nye arkivkatalogregistreringer på nett

Det er ei stund sida me la ut nye Astaregistreringar på nettsida vår grunna tekniske problem, men her kjem dei.

Les meir...

Konferanse om maritime arkiv.

Ei samstemt forsamling kom fram til at no må arkiva frå bedrifter og organisasjonar knytt til dei marine og maritime næringane i fylket takast skikkeleg vare på.

Les meir...

Slektstorg i Kristiansund!

DIS arrangerte stort slektstorg på Folkets Hus i Kristiansund laurdag 12. januar.

Les meir...

Julenissen bor i Kristiansund!

Det er ikkje mange som veit at julenissen bur i Kristiansund. Dei engelske søstrene Peggy og Jill Harris meinte i alle fall dette, då dei i 1962 sendte brev til julenissen v/ordføraren i Kristiansund. Verden var kan hende noko meir enkel og oversiktlig den gongen? Brevet fann me i saksarkivet etter rådmannen i Kristiansund.

Les meir...

Seniorpresseklubben

Seniorpresseklubben avdeling Møre og Romsdal var gjestar hos IKA 27. november 2007.

Les meir...

Iverksetjing av den nye offentleglova utsatt til sommaren 2008

Justisdepartementet melder om mange gode og fyldige høyringssvar til den nye offentleglova. Fleire høyringsinstansar har imidlertid uttrykt at dei treng lengre tid for å tilpasse seg den nye lova. For å handsame høyringssvara på ein forsvarleg måte har ein valgt å utsetje iverksetjinga til sommaren 2008.

Les meir...

Arkivdugnad i Ørsta – kommunen stengt i to dagar!

Ørsta kommune stengde kontora sine 7. og 8. november 2007 for å ordne arkiva. Første dagen var den nye rådhusfløya stengd for publikum og dagen etter var gamlefløya avstengd. Det er første gong ei kommune i Møre og Romsdal stengjer for å få orden på arkiva. Arkivdugnaden var ein del av arbeidet på vegen mot innføringa av eit elektronisk arkiveringssystem som kommunen vil ha fullført i 2010.

Les meir...

Han som fastsette datoen for D-dagen tok artium ved Latinskolen i Ålesund

Ålesundaren Karl Reidar Johannesen tok Examen Artium på reallina ved Ålesunds Offentlige Høyere Almenskole (Latinskolen) i 1936 med hovudkarakteren Særdeles.

Etterpå utdanna han seg til meterolog og var sentral i å fastsetje datoen for invasjonen i Normandie, D-dagen for operasjon Overlord i 1944.

Les meir...

Ålesund kommune er blitt medlem.

Da var vi fulltalige! Ålesund kommune var den siste i rekka som blei medlem hjå IKAMR. MR Fylke og samtlege 37 kommunar er nå medlemmar.

Les meir...

Protokollar på nettet

Du skal ha tilgang til arkiva, og IKA arbeider for at det skal vere så lettvint som råd. Database møtebøker

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, her representert ved Magni Svanevik og fylkesarkivar Snorre D. Øverbø, har utført digitaliseringsarbeidet.

Les meir...

Eg vil ha ein hund, voff, voff eller hunden som stridbart skatteobjekt?

I åra 1945/1946 vart det innført hundeskatt i Sunndal kommune på femti kroner. Det var tronge tider etter krigen og mange innbyggarar var motstandarar av denne avgifta. Bønder nytta hund til sauesanking, revejakt og hund var ein naudsynt del av drifta på garden. Hunden heldt sauen borte frå innmarka og mange meinte at hunden var et bruksdyr som ikkje burde skattleggjast.

Les meir...

NAV og arkiv

I samband med NAV-reformen ble det for ei tid tilbake satt ned ei samarbeidsgruppe med medlemmer frå Riksarkivet og NAV drift og utvikling.

Les meir...

Behandling av bekymringsmeldingar

Riksarkivaren har etter førespurnad frå IKA Hordaland og Aurskog-Høland kommune gjort ei vurdering på korleis bekymringsmeldingar i barnevernet skal behandlast.

Les meir...

Politiattestar kan kasserast

Det har lenge herska ein del forvirring i forhold til om politiattestar kan kasserast eller ei. Dette sjølv om det står trykt på skjema at det skal gjerast. Riksarkivet som er einaste instans med mynde til å foreta eit kassasjonsvedtak har inntil nyleg ikkje gjeve nokon kassasjonstillatelse for desse attestane. Det har difor ikkje vore høve til å kassere desse attestane før nå. Nå har imidlertid Riksarkivet kome med ein uttale vedkommande saka.

Les meir...

Eldre arkiv frå Fræna kommune

Transport av eldre arkiv frå Fræna kommune 19. juni.

Fræna kommune har inngått avtale med IKA Møre og Romsdal om deponering av eldre arkiv. Dette er arkiva etter kommunane Bud, Fræna og Hustad før dei var samanslått 1.januar 1964.

Les meir...

Ny avlevering frå Herøy kommune.

Ny avlevering frå Herøy kommune.

Les meir...

Kommunale samarbeidsordningar og arkiv

Hausten 2006 arrangerte Kommunalt arkivfaglig forum (med IKA Møre og Romsdal som ein av deltakarane) eit seminar i Oslo om ”korleis ein ivaretek arkiva i interkommunale samarbeidsløysingar”. Seminaret fokuserte på viktige men uavklarte spørsmål, og i etterkant av seminaret oppretta riksarkivaren ei arbeidsgruppe som skulle sjå nærare på ”arkivfaglege spørsmål knytta til interkommunale samarbeidsløysingar”.

Les meir...

Kontaktkonferansen 2007

Årets konferanse vart halde i Ålesund. Bilete frå konferansen og alle foredrag er nå lagt ut.

Les meir...

Prestisjestipend til Mads Langnes

Tidlegare IKA medarbeidar er tildelt Anders Sandvigs museumsstipend for 2007. Vi gratulerar og ynskjer Mads lykke til!

Les meir...

Kontaktkonferansen 2007

Innbydelsane til årets Kontaktkonferanse er nå sendt ut til våre medlemskommunar. Årets konferanse skal holdast på Scandic Hotel i Ålesund 9-10 mai. Blant foredragsholdara i år har vi blandt anna Statsarkivar Astrid Løvlien og fra Riksarkivet, underdirektør Tor Breivik. Ynskjer du påmeldingsskjema eller å sjå heile programmet trykk på lenkane under.

Lenkar:
Programmet
Påmeldingsskjema

Les meir...

Kristiansundskontoret har skifta adresse

Torun Soknes har no sitt kontor på Bølgen Næringshage på Kongens plass. Ny postadresse er IKA Møre og Romsdal, postboks 739, 6501 Kristiansund N. Nytt telefonnummer er 71 57 33 16.

Les meir...

Vi ynskjer velkommen våre to nyansatte, Torbjørn og Gunnar.

Torbjørn Aasen (t.v.) er ansatt som ny IT-rådgjevar hjå IKA Møre og Romsdal. Han vi ha ansvaret for elektronisk arkiv og prosjektarbeid i samanheng med implementering av sakshandsamings- og fagsystemer i kommunane. Gunnar Olav Morsund (t.h.) er tilsett som prosjektkoordinator for et toårig privatarkivprosjekt i IKA Møre og Romsdal.

Les meir...

Ordningsarbeidet hjå iKA

Arkivmateriale som kjem inn til IKA Møre og Romsdal sine depot/ magasiner skal ordnast og fysisk gjerast tilgjengeleg for publikum. Det er en lang prosess kor arkivmaterialet må kvalitetssikrast på ulike måtar før brukarane kan ta arkivmaterialet i bruk. Maria Fausa (bildet) jobber for tida med det eldre saksarkivet vedr Formannskapet for Aukra kommune fra 1800- talet. Som dere kan sjå på bildet er det er arbeid man trenger stor ordningsplass til, for å få god oversikt, og man må ofte nytta gulvet til slikt arbeid.

Les meir...

Ei dritsak frå Volda

”Utedass er et avtrede, en do, en utedo eller en dass som er plassert utendørs, ofte i et separat skur i nærheten av en bolig. Ordet kommer fra en nedtysk eufemisme, das Häusschen, «lillehuset» og hvor kun den første ordet, bøyningen das, ble videreført på norsk. Andre ord for utedass er privét og utedo. Før vannklosett eller innedo ble vanlig var det en selvfølge at doen var en utedo. Utedass og utedo er derfor relativt nye ord. Dass og do er de gamle ordene.” (Kjelde: Wikipedia)

Les meir...

Jan Aakvik tilsett som ny Koordinator for Kulturnett Møre og Romsdal

Jan Aakvik er tilsett som ny Koordinator for Kulturnett Møre og Romsdal. Jan er utdanna arkeolog og har i den seinare tid arbeidt for kulturavdelinga i Møre og Romsdal.

Les meir...

Nye registreringar er lagt ut på nettet.

Vi har lagt ut nye Astatregistreringar i databasen på nettsida vår. Opplysningane finn du ved å klikke på Databasar og deretter på katalog over kommunale, fylkeskommunale og private arkiver.

Les meir...

Jo meir å ta i, dess meir å bli glad i ?

Ny avlevering frå Kristiansund kommune 11-12. september.

Les meir...

SVARTEBOK?

Under det vidare ordningsarbeidet av arkivet etter Smøla kommune, fann me dette tynne hefte utan synlege påskrifter. Heftet visar seg å vere ”Protokol for den spedalske sykdom i Edøy lægedistrikt” frå åra 1919-1927. Boka høyrde til distriktslækjaren i Edøy legedistrikt og må reknast som ein kuriositet i det kommunale arkivmaterialet.

Les meir...

Søre-sunnmøre samarbeider om arkivsystem

Kommunane på Søre-Sunnmøre har gått til felles innkjøp av arkivsystemet Ephorte. Dette systemet er godkjent for fullelektronisk arkivvering og sakshandsaming. Eit viktig stikkord for at ein skal lukkast med ein overgang frå papirbasert- til elektronisk arkivering og sakshandsaming er "Samhandling". Difor vil IKA Møre og Romsdal halde ei rekkje arkivkurs for medlemskommunane sine i denne regionen utover hausten. Den 22nde og 29nde august held vi kurs for dei tilsette i Volda kommune. Bilete er i frå første kursdagen den 22nde august.

Les meir...

Katalog over elektronisk arkivmateriale

IKA har i samarbeid med IKA Hordaland lagt ut en søkbar katalog over elektronisk arkivmateriale. Katalogen inneholder informasjon om arkivskaper, system som er avlevert og teknisk informasjon om de dataene som er arkivert fra det enkelte systemet. Katalogen finnes her.

Les meir...


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]