26.06.2019

Arkivplan

Forskrift om offentlege arkiv §4 seier at alle offentlege organ skal til kvar tid ha ein ajourført arkivplan som viser kva arbeidet omfattar og korleis det er organisert.

Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar mv. som gjeld for arkivarbeidet. 

Mange kommunar nyttar tenesta arkivplan.no i arbeidet sitt med arkivplan.