15.06.2021

Bevaringsplan privatarkiv

Tre fag i ein arkivreol fulle av gamle arkivboksar med forskjellige etikettar med trykk og handskrift

Privatarkiv er skapt av næringsliv, organisasjonar og enkeltpersonar. For å ha ein dokumentasjon av heile samfunnet må privat skapte arkiv takast vare på i tillegg til statlege og kommunale. I 2016 utarbeidde IKAMR ein bevaringsplan for dette arbeidet. No skal planen reviderast - i samarbeid med regionmusea i fylket.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal IKS har laga ein bevaringsplan for privatarkiv i dei to fylka. Planen er ikkje endeleg, IKAMR tek gjerne imot synspunkt.

I vårt fylke ser vi det som særleg viktig å bevare bedriftsarkiv frå

1) Maritim sektor inkludert organisasjonar
2) Møbel- og trevare
3) Tekstil- og konfeksjon

Dessutan arkiv frå lag og organisasjonar.

Første steg blir å få registrert alt av privatarkiv som finst bevart - i musea, i arkivinstitusjonar, hos historielag og andre.

Alle som har bevart arkiv får høve til å vere med i eit samarbeid om å registrere, ordne, oppbevare og publisere arkiv.

Revidering av bevaringsplanen er no igong, finansiert av arkivutviklingsmidlar.

 

Tekst: Gunnar Morsund, IKAMR.