25.06.2014

Om arbeidet med privatarkiv

Nærbilde av to personar sine hender iført hanskar, som ser på dokument i ein bunke med større dokument, armen nærast fotograf held oppe den store bunken

I selskapsavtalen til IKAMR står det at «Selskapet skal vere ein bidragsytar i problemstillingar knytt til private arkiv».

I 2017 vart IKAMR utnemnt av Riksarkivaren, via Møre og Romsdal fylkeskommune, som fylkeskoordinerande ledd i privatarkivarbeidet. Dette inneber at vi skal koordinere arbeidet med privatarkiv, gi arkivfagleg rettleiing og delta i det nasjonale nettverket for fylkeskoordinerande ledd. 

Institusjonar og ressursar på privatarkivfeltet

Per i dag har 20 av eigarkommunane våre meldt seg inn i privatarkivordninga.

Desse kommunane er: Aukra, Fjord, Giske, Hareid, Herøy, Hustadvika, Rauma, Sande, Sandøy (Ålesund), Smøla, Stranda, Sula, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Medlemskap i ordninga inneber at privatarkiv frå desse kommunane vert ordna og registrert, oppbevart etter forskrift og arkivliste publisert på Arkivportalen. 
Arkivportalen er ei nasjonal søketeneste der ein finn informasjon om kva historiske arkiv som er bevarte i Noreg. På denne måten vert brukarar gjort merksame på at arkiva finst og at dei kan brukast.

Innsyn i dei private arkiva vert gjort etter offentleg regelverk. Materialet kan ein, på same måte som med dei kommunale arkiva, få tilgang til ved lesesalen vår.

Dei siste åra har privatarkivordninga gjennomført to ordningsprosjekt som vi har mottatt arkivutviklingsmidlar frå Arkivverket for å jobbe med: 

At akkurat desse to arkiva et valde ut er basert på bevaringsplanen for private arkiv, der eitt av satsingsområda er definert som maritim næring.

Hausten 2020 tok vi imot prosjektmidlar som skal gå til å samle inn og ordne arkiva etter sanitetsforeiningane i fylket. Møtebøkene og årsmeldingane skal digitaliserast og tilgjengeleggjerast via Digitalarkivet. Prosjektet er finansiert av midlar frå Arkivverket og frå Norske Kvinners Sanitetsforening Møre og Romsdal.

Hausten 2021 fekk vi, etter søknad saman med Tingvoll Museum, arkivutviklingsmidlar til ordning, registrering og digitisering av Tingvoll Ullvarefabrikk og Tingvoll Tekstilarbeiderforening sine arkiv.

Framover ønsker vi å fokusere på arkiv som fortel om og er skapt av organisasjonar og foreiningar for kvinner og barn i Møre og Romsdal. Vi skal også trappe opp samarbeidet med lokalarkiv og sogelag i fylket.

Elles samarbeider vi med Møre og Romsdal idrettskrets og Romsdalsmuseet om å få bevart arkiva etter idrettslaga i fylket. Også dette prosjektet skal gjennomførast ved hjelp av tildelte midlar frå Arkivverket, men er sett på vent på grunn av koronasituasjonen.

For spørsmål om privatarkiv, ta kontakt med rådgjevar Åsta Vadset:

tlf: 408 54 153
e-post: asta.vadset@ikamr.no.