23.06.2014

Ordensreglar i Vestnes frå 1899

ordensreglar_i_vestnes_fr_1899_large.jpg
Dei siste par åra har IKA lagt ned ein del arbeide på å ordne, registrere og katalogisere det eldre kommunale arkivmaterialet frå Vestnes og tidlegare Tresfjord kommune i Romsdal. Som eit døme på kva ein kan kome over i dette materialet, har eg funne fram eit brev som vart sendt til heradstyret i Vestnes i 1899.

Korrespondanse og saksarkiva til heradstyret er dels veldig omfattande for einskilde år. Her finn me brev frå eit vidt spekter av avsendarar. Brevet eg her har teke fram er underteikna av ei heil rekkje menn frå bygda, og inneheld eit framlegg til ordensreglar for heile eller delar av kommunen. Når ein les kva lovbrot dei ville ha seg fråbede, må ein undrast over kva tilstandar som herska i bygda. Her kan du lese nokre av paragrafane innsendarane ville ha innført i Vestnes:

§ 1.
Paa offentlig Vei, hvorunder i denne Vedtægt er indbefattet enhver Vei eller Adkomst, der er aaben for almindelig Færdsel, maa Opløb eller Sammenstimlen af Folk, hvorved den offentlige Orden forstyrres, eller Færdselen hemmes, ikke finde Sted.

§ 2.
Paa eller ved offentlig Vei maa ikke fortæres berusende Drikke eller foregaa Slagsmaal, Skrigen, Hujen, uanstændig eller høirøstet Sang eller anden larmerende, voldsom eller fornærmelig Adfærd, hvorved den offentlige Orden forstyrres, eller de Veifarende eller Omkringboende forulempes.Det er ligeledes forbudt paa eller ved offentlig Vei at spille Kort eller danse.

§ 3.
Uden fyldesgjørende Grund maa ingen banke paa anden Mands Port, Væg, Dør eller Vindu eller i eller udenfor anden Mands Bolig foretage andre Handlingar, hvorved Beboerne forstyrres eller skremmes eller forulempes.

§ 4.
Ved Minering saavelsom ved Omgang med Skydevaaben paa eller i Nærheden af offentlig Vei eller i Nærheden af beboede Hus, maa tilbørlig Forsigtighed iagttages.

§ 5.
Uvorren Kjørsel eller Riden paa offentlig Vei maa ikke finde Sted.Det er forbudt uden den Kjørendes Tilladelse at krybe op paa eller hænge sig paa Kjøretøiet.Ved Kjælkeagning paa offentlig Vei maa iagttages, at Veifarende ikke paa nogen Maade forulempes. Kjælkeagning kan af Lensmanden forbydes paa nærmere angivne Veie.

§ 6.
Naar Hunde viser sig glubske eller bidske eller har den Vane at forulempe Mennesker eller Heste ved at fare med dem eller gjøe ad dem, skal Eieren af saadanne Hunde holde dem bundne eller forsyne dem med forsvarlig Mundkurv. Ingen maa hidse Hund paa Nogen eller undlade at holde sin Hund tilbage, naar den i hans Paasyn anfalder Nogen.Det er ligeledes forbudt at tirre Hunde eller Hidse dem sammen paa offentlig Vei.

Kategori
Foto
Kommune
Vestnes