03.04.2019

Utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiv

nou_2019.jpg
Arkivlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 for å revidere arkivlova av 1999. Utvalget avgir med dette sin utredning. Utredningen er enstemmig.

Arkivlovutvalet har no overlevert si utgreiing til Kulturdepartementet -«NOU  2019:9 - Fra kalveskinn til datasjø». Arkivlovutvalet si utgreiing er eit meint å avløyse arkivlova frå 1999.

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-9/id2639106/

 

Kategori
Eldre arkiv