25.06.2014

Om arbeidet med personregister

EU si personvernforordning (GDPR) definerer personregister som «enhver strukturert samling av personopplysninger som er tilgjengelig etter særlige kriterier, enten samlingen er plassert sentralt, er desentralisert eller spredt…».

Den offentlege forvaltninga handterer store mengder personopplysningar. Til dømes PPT-mapper, elevmapper, barnehagemapper, barnevernsmapper, sosialmapper, helsekort, vaksinasjonskort, bebuarmapper frå omsorgsbolig, sjukeheim, journalar frå legekontor, jordmor, fysioterapeut. For å handtere dokumentasjon av denne typen informasjon trengst spesiell kompetanse. IKAMR si rolle i forhold til personregister er rådgiving, kursing og depot for personregister som er ute av administrativ bruk.