06.25.2014

Om arbeidet med personregister

Personopplysningslova §2 nr 3 definerer personregister som "registre, fortegnelser m.v. der personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen". Personopplysningslova.
 
Den offentlege forvaltninga handterer store mengder personopplysningar. Til dømes PPT-mapper, elevmapper, barnehagemapper, barnevernsmapper, sosialmapper, helsekort, vaksinasjonskort, bebuarmapper frå omsorgsbolig, sjukeheim, journalar frå legekontor, jordmor, fysioterapeut. For å handtere dokumentasjon av denne typen trengst spesiell kompetanse. IKAMR si rolle i forhold til personregister er rådgiving, kursing og depot for personregister som er ute av administrativ bruk.